Vi är xpartners

Bolagen utgör tillsammans en modern teknikkonsultplattform inom
Miljö och Samhällsbyggnad. Bolagen är erkänt drivna entreprenöriella företag med stark kultur, nytänk och värderingsdrivet ledarskap. Vår affärsmodell bygger på grundfilosofin ”det lilla stora företaget” där värdeskapandet skapas genom samverkan.

Bro & Betong

Bro & Betong Projektledning AB är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling. Tjänsterna omfattar flera av byggprocessens skeden såsom förstudie, utredning, systemhandling, bygghandling, produktion och överlämnande, och bolaget jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.

Bro & Betong medverkar i många av Mälardalens stora samhällsviktiga infrastrukturprojekt och beställare är bland annat Stockholms stad, Stockholms Hamnar, Trafikverket och nya tunnelbanan.

KMP

bsv arkitekter & ingenjörer

bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. företagets affärsidé är i många avseenden unik och dess samlade kunskap och erfarenhet innebär att bsv kan erbjuda en bred och gedigen kompetens till sina kunder. I verksamheten ingår drygt 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

bsv’s affärsidé bygger på att vara företagets uppdragsgivare till bästa nytta genom att fånga, förstå och förverkliga deras önskemål och behov samt skapa projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

BSV

Contekton arkitekter

Contekton Arkitekter består av arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, byggnadsbeskrivare, byggnadsantikvarie och 3D illustratörer. Contekton erbjuder kvalificerade tjänster inom alla typer av arkitektuppdrag. Företagets uppdrag utförs så att de tillfredsställer uppdragsgivares och samhällets alla behov, krav och förväntningar.

Företaget har som målsättning att utföra alla företagets uppdrag rätt från början: Bra projektidéer med rätt kvalitet och med rätta förutsättningar så att varje uppdrag blir ett referensprojekt. God form, god funktion, god ekonomi.

contecton

Fidell

Fidell jobbar brett med installationskunnande inom alla områden från VVS, styr, el och tele med mera men även med alla andra typer av tjänster som kan tänkas behövas inom ett utvecklingsprojekt. Företaget utgår från nyttan i samhället där det är viktigt att vara med och skapa en hållbar framtid för alla. Därför fokuserar företaget på att jobba med datacenters, samhällsbyggnader och fastighetsutveckling.

Fidell bygger ut den tekniska infrastrukturen genom 5G och datahallsindustrin för att säkra upp framtidens kommunikation samt jobbar med teknisk upprustning av samhällslokaler för att skapa driftsäkra och moderna byggnader inom sjukvården, skolor och polislokaler. Fidell är med och utvecklar befintliga fastigheter genom förnyelse, utveckling och anpassning till hyresgäster såväl som modernisering av både befintliga och nya fastigheter.

Fidells värdegrund utgår ifrån orden ”engagerade, lojala, modiga och omtänksamma” eller förkortad ”ELMO”. ELMO ska genomsyra allt som görs företaget och i uppdragen. Fidell engagerar sig i sitt arbete och sina medarbetare där alla på företaget är lojala mot kunder och kollegor. Omtänksamhet präglar verksamheten och är till för både människor och miljön. Fidell är ett modigt företag som vågar testa nya saker och ständigt utvecklas. ”ELMO” helt enkelt.

Fidell

Hedström & Taube

Hedström & Taube erbjuder alla typer av projektledning inom bygg, oavsett vilken typ av entreprenad. Det är grunden, men inte vad som gör företaget unikt. Det som särskiljer Hedström & Taube från andra är passionen för byggprojekt. Varje nybyggnation eller renovering är för företaget en spännande utmaning som genomförs, så smart och effektivt som möjligt.

Hedström & Taube är uppdelat i ett antal verksamhetsområden: projektledning, projekteringsledning, byggekonomi, fastighetskonsult och miljö. På så sätt odlas respektive affärsområde med fokus och intensitet, samtidigt som synergier och erfarenheter berikar både företagets projekt kunder och medarbetare.

KMP

HTJ

HTJ är ett av de ledande byggkonsultföretagen i Finland och erbjuder sina kunder ett brett utbud av experttjänster inom byggledning, energi- och miljörådgivning samt projektledning. Företaget har över 200 anställda med expertis inom flera områden, bl a byggnad, infrastruktur, och industri, och omsätter idag ca 26 milj euro. Bolaget är ett av de största självständiga inom byggkonsultation i Finland, och är etablerat över hela landet från norr till söder. Huvudkontoret ligger i Vanda utanför Helsingfors. 

KMP

Infra Action

”Infra Action är en värderingsstyrd koncern som både utvecklar och tillhandahåller beställarstödstjänster för en hållbar framtid.

Vi möter vår omvärld med:
• Enkelhet – utan slarvighet
• Sparsamhet och hållbarhet
• Mervärde långt över kostnaden
• Långsiktighet – men även här och nu, det vi kallar Action.

Vi erbjuder främst tjänster inom projekt-/bygg-/projekteringsledning, entreprenadbesiktning, kostnadsrådgivning, KMA och säkerhet.
För ett nära samarbete med våra kunder, framför allt inom anläggnings-, bygg-, energi- och industrisektorerna, finns vår växande verksamhet, idag med cirka 120 erfarna och engagerade medarbetare, på 13 orter från Kiruna i norr till Göteborg i söder.

Infra är vår kärnverksamhet, Action är vad vi bidrar med till branschen.”

KMP

KMP Konsult

KMP erbjuder tjänster såsom kontroller, mätning och projektledning med tyngdpunkt på omgivande miljöpåverkan i samband med bygg och anläggningsarbeten. KMP’s uppdrag varierar från enskilda tjänster till projektledning. Företagets flexibilitet är en fördel för kundens/upphandlarens projekt när snabba insatser krävs.

Internt på företaget finns en strukturerad organisation där ledord som ”kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens” är en naturlig del av det dagliga arbetet. KMP följer upp utförda uppdrag i sin strävan efter ständiga förbättringar. Nyttan med att anlita företaget är att kunden/upphandlaren kan minimera sina kostnader förorsakade av onödiga avbrott i den egna produktionen.

KMP

MSIB

msib bistår med konsulttjänster inom el-, tele-, säkerhets- och belysningsanläggningar i byggsektorn., och vi arbetar inom alla verksamhetsområden med både offentliga och privata beställare, så som både kontor och hotell, handel och industri, laboratorier och sjukhus. Inom vårt kompetensområde utför vi utredningsarbeten och upprättar program- och systemhandlingar samt tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar, gör budgetuppskattningar och tidiga programkalkyler, och under namnet Light Support finns vår kompetens inom ljusdesign.

msib bildades 1974 och har ca 25 medarbetare, som utgörs av certifierade projektörer inom samtliga säkerhetsanläggningar (Brandlam-, UTM-, inbrottslarm-, CCTV-anläggningar) och även inom ljusdesign. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 140001.

KMP

Net Solution Partner

Net Solution Partner Sweden AB grundades 2010, och är ett konsultbolag som fokuserar främst på bygg- och projektledning samt projektering inom telekombranschen. NSP erbjuder expertis och stöd för projekt inom tre affärsområden: telekom, energi och fastighet, och har en omfattande tjänsteportfölj som inkluderar bygg- och projektledning, projektering, förstudier, avtalshantering, nätdrift, besiktning och optimering mm. Bolagets kunder består av operatörer, nätägare, fastighetsägare, systemägare och konsultbolag, och bland kunderna återfinns bolag som Tre, Telenor, Cellnex, Huawei, Tele2, och Transtema med flera.

KMP

NxtLev

NXTLEV är ett framåtblickande konsultbolag som specialiserar sig på Bygg- och Anläggningsbranschen. Grundat 2016 av Adam Maker och Kristian Martti, erbjuder NXTLEV kvalificerade tjänster inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, projektingenjörer, datasamordnare med mera. Bland NXTLEV:s kärnvärden finns ambition, framåtsträvan, pålitlighet, ödmjukhet och att skapa en rolig arbetsmiljö. Dessa värden reflekteras i våra engagerade och drivna medarbetare som bidrar till projektens framgång. NXTLEV är involverade i flera större projekt, som t.ex. Kapacitetsökning av Saltsjöbanan, Spårväg Syd, Förbifart Stockholm, Södertälje Sluss och Kanal m.fl.
I Nxtlev bolagen ingår även Qaizen AB.

KMP

P O Andersson

P O Andersson är ett aktiebolag som sysselsätter ett 20-tal civil-, högskole- och gymnasieingenjörer och är verksamma som konsulterande ingenjörer.  Uppdragen omfattar i huvudsak projektering av anläggningar för olika system såsom luftbehandling, kyla, värme, vatten och avlopp, samt ramhandlingar för styr- och övervakning samt sprinkel. 
Företaget har funnits i över 40 år och omfattande erfarenheter av planering och projektering av olika typer av byggnadsprojekt och arbetar med kommersiella och offentliga lokaler, industrier, energicentraler och bostadsbyggande.

Toofab

Projektkompaniet

Projektkompaniet är ett byggkonsultföretag med inriktning mot projekt- och byggledning, arkitektprojektering, storköksprojektering och konstruktion. Projektkompaniet profilerar sig mot investeringsprojekt och erbjuder tjänster i alla skeden i byggprocessen där huvudsegmenten är inom offentliga och kommersiella projekt. Företaget arbetar med allt från tidiga skeden till färdiga byggnader. Företagets ledningssystem innefattar både kvalitets- och miljöledning och följer ISO-kraven.

Projektkompaniet

Projektstaben

Projektstaben är ett företag inom professionell projektledning och erbjuder professionellt projekt-ledningsstöd i samhällsbyggnadsprojekt. Tjänster erbjuds inom byggarbetsmiljö och byggherrestöd, projektriskhantering samt kostnads- och tidsriskanalyser, kravställning och ledning inom bygg- och anläggningstekniskt brandskydd, miljöskydd inom bygg- och anläggning, kvalitetsledning och krav-hantering, och inom hållbarhet.
Projektstabens kunder består primärt av offentliga byggherrar såsom Trafikverket, Stockholms stad, Region Stockholm, Swedavia, Svenska kraftnät m fl, och uppdragen är inom infrastruktur- och stads-utvecklingsprojekt där dessa byggherrar är verksamma.

Toofab

Theta Engineering AB

Theta Engineering AB grundades 2015, och är ett konsultbolag som kompletterar marknaden med unik erfarenhet av att kunna leverera projekt under budget samt före tid under byggskedet. Theta erbjuder nyckelpersonal med unik kompetens inom områden projektledning, berg och anläggning, projektstyrning med planering, kalkyl och kostnadsstyrning, samt teknik. Theta medverkar i flera av de största infrastrukturprojekten och är specialiserad inom berg och anläggning, både under framtagande av handlingar och planer, men framför allt under genomförandet. Bolaget har en bred kompetens gällande alla projektstyrande aktiviteter för att tillsammans med kund leverera ett projekt som följer kontrakt, ekonomi, tidplan samt kvalitet.

Theta Engineering AB

Toofab

Toofabs vision är att vara den självklara samarbetspartnern för Sveriges fastighetsägare. Toofab bistår privata och allmännyttiga beställare med kompetens och erfarenhet för att planera, genomföra och förverkliga projekt från idé till färdig produkt. Tjänsterna är kopplade till offentliga miljöer, bostäder och kommersiella fastigheter.

Projektportföljen innefattar uppdrag från förstudieskede till projektering, kalkylering, upphandling, genomförande, ekonomiuppföljning, överlämning och uppföljning av fastighetsutvecklingsprojekt.

Våra roller i dessa består av t ex ombud, projektutvecklare, projekt-, projekterings- och byggledare samt installationssamordning, ”due diligence”- uppdrag, kontrollansvar (PBL), byggarbetsmiljösamordning med mera. Företagets kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 vilket är en nyckelfaktor för företagets framgång.

Toofab

Vibroakustik

Vibroakustik är ett konsultbolag specialiserat på att minska omgivningspåverkan och förbättra arbetsmiljön genom sina avancerade mät- och analystjänster. Inom omgivningspåverkan tar de ett helhetsgrepp om miljöutmaningar, med en betoning på riskanalyser, besiktningar samt mätning och analys av buller och vibrationer. Deras arbete syftar till att säkerställa att större bygg- och infrastrukturprojekt efterlever miljökrav och att de negativa påverkningarna på omgivningen minimeras. När det kommer till arbetsmiljön arbetar Vibroakustik för att identifiera och analysera olika miljöfaktorer som kan påverka arbetsplatser och bostäder. De utför mätningar för att kartlägga nivåer av ljud, vibrationer, damm och elektromagnetisk strålning och tar fram skräddarsydda lösningar och åtgärder som efterföljer gällande lagar och standarder

KMP

VIZ arkitekter

VIZ arkitektkontor består av ett 20-tal anställda inom flera kompetenser så som arkitekter, byggnadsingenjörer, inredningsarkitekter och projektledare.

VIZ arkitektkontor arbetar med kommersiella lokaler, övervägande direkt till fastighetsägare och ofta med ombyggnad i befintliga fastigheter. Vi kan erbjuda en helhet i projekten, från tidiga skisser och konceptframtagande, igenom hela projekteringen med både handlingar, tillstånd och projektledning till avslutat projekt, och där vi också kan erbjuda den tilltänkta hyresgästen hjälp med inredning och inköp av möbler. Vi erbjuder även utlåtande gällande tillgänglighet, samt KA tjänster.

Våra projekt är mycket varierade då projekten styrs av efterfrågan från slutkund, och kan bestå av bl a förskola, skolor, labb, gym, vårdcentraler, lager och logistik, vilket ger oss en bred kunskap.

Med detta erbjudande kan vi leverera en komplett lösning från förslag till färdig lokal.

KMP

Wavecon

Wavecon AB är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och konsulttjänster inom två olika områden. Omgivningskontroller vid byggprojekt är det ena, där upprättar de riskanalyser och hanterar dess kontrollprogram som efterföljs innan, under och efter vibrations- och bulleralstrande byggprojekt. Wavecon leder hela uppdraget från riskanalys till avslutande slutrapport som sammanställer hur byggprojektet påverkat omgivningen. I bolagets andra enhet utförs mättekniska tjänster inom diverse byggprojekt, så som projekteringsmätning, bygg och anläggningsmätning, mängdberäkningar och mätning spår/järnväg, etc.

KMP